PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

PONOWNE WYKORZYSTANIE

 

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacji została wytworzona.  Zasady oraz tryb  udostępniania i przekazywania w celu ponownego wykorzystywania uregulowano w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U 2021.1641) o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Komendanta  Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna: 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej BIP ŚLOSG;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP ŚLOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.  

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej sektora publicznego: 

W odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP ŚLOSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP ŚLOSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”;
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej.

W odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021.1062 j.t.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2021.386 j.t.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

·         nie została udostępniona w BIP ŚLOSG lub w portalu danych,

·         są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

·         będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

·         są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego musi zawierać wszystkie dane, które są wymienione w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Śląski Oddział Straży Granicznej

ul. Dąbrowskiego 2

47-400 Racibórz

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U.2021.2070 j.t.­)

W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie wskazanym we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • koszty przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania  lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.   

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.  Sprzeciw składa się do Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,  który rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Od decyzji Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w zakresie nieuregulowanym ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz 735
i 1491
) Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54,159 i 1598) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

                                    

 

 

                                    

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2015
Data modyfikacji 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Golijasz
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Golijasz
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Gatnar
do góry