REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje prowadzone w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

 1. Wykaz udostępnień informacji niejawnych przez ŚOSG dla celów naukowo badawczych.
 2. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  w zbiorach, których administratorem jest Komendant Główny SG.
 3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  w zbiorach, których administratorem jest Komendant Śląskiego Oddziału SG.
 4. Książkę ewidencji kluczy.
 5. Książka ewidencji wydanych przepustek jednorazowych.
 6. Rejestr umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Rejestr umów pozostałych.
 8. Rejestr zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 14 tyś euro.
 9. Zbiór oświadczeń PIT-2.
 10. Zbiór deklaracji PIT-4R oraz 8-AR (od 2004r.).
 11. Rejestr wystawionych faktur.
 12. Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty karne.
 13. Elektroniczna ewidencja mandatów karnych.
 14. Ewidencja sprzedaży.
 15. Ewidencja zakupu.
 16. Pomocniczy rejestr (wykaz) decyzji o nałożonych karach za naruszenie przepisów w transporcie drogowym.
 17. Rejestr druków ścisłego zarachowania (gwarancje przetargowe, dowody wpłat, czeki itp.).
 18. Rejestr upoważnień do zatwierdzania wniosków  w systemie Trezor.
 19. Ewidencja przydzielonych telefonów służbowych i miesięcznych limitów finansowych w Śląskim OSG.
 20. Książka ewidencji znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.
 21. Rejestr podań kandydatów do służby (Dziennik korespondencji).
 22. Rejestr alfabetyczny akt osobowych kandydatów do służby w Straży Granicznej.
 23. Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej (środki trwałe).
 24. Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej (pozostałe środki trwałe).
 25. Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy.
 26. Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku.
 27. Rejestr akt personalnych funkcjonariuszy Straż Granicznej.
 28. Ewidencja wysłanych kwestionariuszy emerytalno – rentowych.
 29. Rejestr skierowań do rejonowej komisji lekarskiej przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej.
 30. Rejestr udostępnień danych osobowych w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.
 31. Rejestr akt osobowych pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
 32. Wykaz zwolnionych funkcjonariuszy.
 33. Książka kontroli osób zatrzymanych.
 34. Wykaz wydanych upoważnień do uzyskiwania danych przez służby i instytucje państwowe.
 35. Księga towarów zabezpieczonych w trybie art. 308 kpk nie będących dowodami rzeczowymi, oraz przechowywanymi dla innych organów.
 36. Rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydawanych funkcjonariuszom Śląskiego Oddziału Straży granicznej w Raciborzu.
 37. Ewidencja Rozkazów Personalnych Komendanta.
 38. Ewidencja Decyzji Komendanta.
 39. Ewidencja Poleceń Komendanta.
 40. Ewidencja Upoważnień Komendanta.
 41. Ewidencja Postanowień Komendanta.
 42. Ewidencja Wytycznych Komendanta.
 43. Ewidencja Zarządzeń Komendanta.
 44. Ewidencja Regulaminów Komendanta.
 45. Ewidencja Instrukcji Komendanta.
 46. Ewidencja Porozumień Komendanta.
 47. Ewidencja Pełnomocnictw Komendanta.
 48. Ewidencja Oświadczeń Majątkowych.
 49. Rejestr wydanych poleceń wyjazdu służbowego.
 50. Geodezyjna Ewidencja sieci uzbrojenia terenu (dla  Komendy Oddziału).
 51. Ewidencja nieruchomości Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
 52. Książka ewidencji nieruchomości Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
 53. Album nieruchomości wykreślonych z ewidencji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
 54. Rejestr książek obiektów.
 55. Rejestr kart opłat czynszowych.
 56. Zbiorcze zestawienie należności z tytułu opłat mieszkaniowych.
 57. Książka ewidencji opału.
 58. Książka ewidencji sprzętu inżynieryjno-technicznego.
 59. Książka ewidencji sprzętu p.poż.
 60. Książka ewidencji środków czystości.
 61. Rejestr osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 62. Wykaz adresów i telefonów funkcjonariuszy i pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
 63. Książka Ewidencji Pełnomocnictw Wydanych Przez Pełnomocnika Granicznego Odcinka Śląskiego.
 64. Książka przyjęć ambulatoryjnych.
 65. Książka zabiegowa.
 66. Rejestr wydanych zaświadczeń - badania okresowe.
 67. Rejestr wydanych zaświadczeń - badania kierowców.
 68. Księga orzeczeń lekarskich - Orzeczeń procentowych uszczerbku na zdrowiu.
 69. Księga orzeczeń lekarskich - Orzeczeń kontrolnych badań lekarskich oraz orzeczeń pierwszorazowych funkcjonariuszy.
 70. Księga orzeczeń lekarskich - Orzeczeń funkcjonariuszy pozostających w służbie.
 71. Książka kontroli sanepidowskich.
 72. Rejestr skarg i wniosków.
 73. Rejestr wypadków w służbie i przy pracy.
 74. Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonego szkolenia z zakresu BHP.
 75. Rejestr cudzoziemców
 76. Książka kontroli sanitarnej.
 77. Książka wpływów za wizy.
 78. Książka ewidencji sprzętu GTL S.A. przekazanego w użytkowanie PSG Katowice-Pyrzowice
 79. Książka ewidencji sprzętu GTL wydanego pracownikom / funkcjonariuszom do osobistego użytku.
 80. Rejestr cudzoziemców poddanych procedurze rejestracji daktyloskopijnej.
 81. Rejestr śledztw i dochodzeń.
 82. Rejestr ruchu dokumentów legalizacyjnych.
 83. Ewidencja wniosków czynności zleconych U.C.
 84. Książka ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich.
 85. Ewidencja osób zatrzymanych i ujawnionych nielegalnych przekroczeń granicy.
 86. Książka skontrolowanych ładunków, przesyłek kurierskich i ekspresowych.
 87. Ewidencja wyników kontroli bezpieczeństwa, radiometrycznej  i chemicznej osób, towarów i środków transportu.
 88. Książka samolotów poddanych kontroli bezpieczeństwa.
 89. Ewidencja zgłoszeń o podłożeniu lub ujawnieniu materiału wybuchowego.
 90. Książka nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa w ruchu krajowym.
 91. Dziennik kontroli napromieniowania stanów osobowych.
 92. Książka kontroli substancji narkotycznych.
 93. Książka kontroli przechowywania środków odurzających.
 94. Rejestr zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.
 95. Książka bagaży skontrolowanych pirotechnicznie (bez właściciela).
 96. Zbiór wniosków o wykonanie rewizji celnej osób i środków transportu. 
 97. Rejestr spraw o wykroczenia.
 98. Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów.
 99. Zbiór danych z przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu drogowego.
  1. Rejestr protokołów kontroli z zakresu transportu drogowego
  2. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych
  3. Ewidencja kontroli transportu odpadów
 100. Ewidencja wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.
 101. Ewidencja osób wydalonych do RP.
 102. Książka ujawnionych nieścisłości w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy państwowej.
 103. Ewidencja złożonych wniosków do sądu o umieszczenie cudzoziemca w areszcie w celu wydalenia.
 104. Księga zabezpieczonych towarów.
 105. Cudzoziemcy przekazani do i z RP na podstawie rozporządzenia Dublin II i Konwencji Dublińskiej.
 106. Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 107. Zestawienie terminów stosowania układów stempli kontrolerskich.
 108. Książka wydawania próbek szkoleniowych.

 

Poza tym Śląski Oddział Straży Granicznej ma dostęp do rejestrów i ewidencji centralnych wyszczególnionych na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 02.01.2012
Data modyfikacji 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Golijasz
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Bereza
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jarosiewicz
do góry