Nabór do służby w ŚlOSG - NABÓR DO SŁUŻBY - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR DO SŁUŻBY

Nabór do służby w ŚlOSG

 

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

prowadzi nabór kandydatów do służby w Straży Granicznej

W 2023 roku Śląski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby 80 osób.

Osoby te będą pełniły służbę m.in. w Placówkach Straży Granicznej w: Opolu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz Katowicach-Pyrzowicach.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia (data i godzina) pod nr tel. 32 414 44 14 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Do prawidłowej rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

 

Terminy złożenia dokumentów będą wyznaczane w dni robocze:

- w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00

- od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 

Po telefonicznym umówieniu podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z kwestionariuszem osobowym i kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście stawiając się w wyznaczonym terminie na

 

BIURZE PRZEPUSTEK

ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W RACIBORZU

Ul. DĄBROWSKIEGO 2,

47-400 RACIBÓRZ.

 

 

BARDZO WAŻNE!!!

W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, przed wejściem na teren Śląskiego Oddziału Straży Granicznej kandydat do służby w Straży Granicznej może zostać poddany pomiarowi ciepłoty ciała, poproszony o udzielenie wywiadu na temat stanu zdrowia oraz założenie własnych środków ochrony osobistej - (maseczka zasłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce).

Ponadto zgłaszając się w wyznaczonym terminie należy posiadać przy sobie komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie kierowane do Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, poprawnie wypełniony kwestionariusz (wypełniony czytelnie, z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej, wzór podania również poniżej) i własny długopis.

 

W przypadku stwierdzenia występowania objawów towarzyszących wirusowi SARS-Cov-2, podwyższonej temperatury, kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną itp., braku środków ochrony osobistej, braku kompletu wymaganych dokumentów, kwestionariusza osobowego wypełnionego zgodnie ze wzorem, kandydatowi zostanie wyznaczony nowy termin złożenia dokumentów.

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających stawiennictwo (choroba, wypadki losowe i inne) należy niezwłocznie poinformować komórkę kadrową Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu celem przełożenia terminu spotkania.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • Posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, 
 • posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z ośrodków szkolenia  Straży Granicznej,

Oferta  powinna zawierać:

KSEROKOPIE następujących dokumentów (oraz oryginały do wglądu):

 • dowodu osobistego;
 • książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (wszystkie strony z dokonanymi wpisami) albo zaświadczenia dotyczącego uregulowania stosunku do służby wojskowej;
 • legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej (w przypadku żolnierzy zawodowych);
 • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał  w stosunku pracy lub służby;
 • jeżeli kandydadat posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych musi przedłożyć także aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (osoby posiadające wyższe wykształcenie winny mieć ze sobą również dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości); 
 • odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata;
 • odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata;
 • paszportu o ile kandydat/ka go posiada (wszystkie strony z wpisami);

 

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 • oryginały dokumentów wymienionych powyżej,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 • akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawa prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach),

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej /Dz. U. z 2006 r. nr 23, poz. 175 wraz z późniejszymi zmianami/ .

 

Nabór do służby w Straży Granicznej składa się z II etapów oraz z badania psychofizjologicznego (które odbywa się w Komendzie Głównej SG):

I etap postępowania – przeprowadzany w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu – składa się z:

 • przyjęcia pisemnego podania o przyjęcie do służby w SG wraz z pozostałymi dokumentami;
 • przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów;
 • wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej;
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 • przeprowadzenie badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;
 • ​nieobowiązkowego próbnego testu sprawności fizycznej (uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione jest od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Ważne: z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: "brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej").

II etap postępowania – składa się z:

 • testów pisemnych obejmujących:

a/ test z wiedzy ogólnej,

b/ test ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego);

 • testu sprawności fizycznej (uczestnictwo kandydata w testach sprawności fizycznej uzależnione jest od uzyskania przez kandydata (we własnym zakresie) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Ważne: z opinii lekarskiej powinno jasno i wyraźnie wynikać, że: "brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej");
 • rozmowy kwalifikacyjnej;

 

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych następuje równocześnie z innymi czynnościami postępowania.

Po zakończeniu II etapu postępowania następuje ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

32/414-44-14,

32/414-41-29,

32/414-42-74,

32/414-44-42,

lub mailem: nabor.slosg@strazgraniczna.pl

oraz na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.07.2020
Data modyfikacji 02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bolesław Klon
Osoba udostępniająca informację:
Bolesław Klon
Osoba modyfikująca informację:
Bolesław Klon
do góry